14.8.2017

Vägledning för debattdeltagare

Vid det nordiska juristmötet läggs huvudvikten i det fackliga programmet på diskussioner vid s.k. sektionsmöten. Debattledare, referent och korreferent har på förhand förberett sektionsmötet och referatet som ligger till grund för diskussionen har publicerats på mötets hemsida. I enlighet med debattledarens anvisningar inleds sektionsmötet antingen med muntliga presentationer av referent och korreferent eller alternativt med en modererad diskussion med referent och korreferent kring ämnets centrala frågeställningar.

För att den efterföljande diskussionen ska belysa ämnet mångsidigt och åsiktsutbytet bli givande för alla deltagare ber vi att de som önskar uttala sig i diskussionen noterar följande.

 • Diskussionens syfte är att lyfta fram nya synpunkter och att ställa olika åsikter mot varandra. Inlägg av rent informativ karaktär, t.ex. inlägg som huvudsakligen beskriver rättsläget i talarens hemland, ska undvikas.
   
 • Den som önskar få ordet meddelar om detta genom att fylla i namn, titel och land på ett kort som tillhandahålls av mötesassistenterna i salen och returnera kortet till assistenten. Särskilt i de mindre mötessalarna kan man be om ordet genom handuppräckning om debattledaren så bestämmer.

 • Debattledaren beslutar om talarordningen.

 • Den som får ordet ska först uppge namn, titel och land.

 • Inläggen i diskussionen är begränsade till 5 minuter. Varje enskild talare kan i regel få ordet bara en gång med undantag för korta repliker i enlighet med vad debattledaren bestämmer.

 • Tänk på mötesdeltagare med ett annat modersmål än ditt eget. Tala långsamt och artikulera tydligt! Använd alltid mikrofon!

Det fackliga programmet inkluderar även några föredrag. Efter föredraget har deltagarna möjlighet att ställa frågor till föredragshållaren och komma med korta kommentarer.

 

Anvisning för Message Wall under avslutningsdiskussionen

Avslutningsdiskussionen har formen av en modererad debatt med två panelister. Även mötesdeltagarna kan bidra till diskussionen, ställa frågor och kommentera.

Gör såhär:

 • Öppna websidan mwall.mobi/njm i webbläsaren på din mobil eller tablett.
   
 • Skriv din fråga eller kommentar på sidan som öppnas. Håll din fråga eller kommentar kort och koncis!

 • När du är klar, tryck på sändningsknappen på sidan för att skicka in din text.

 • Texten du skickade kommer upp på den stora skärmen om en stund.
   
 • Du kan ställa tilläggsfrågor på samma sätt.

 • Om du får problem med websidan går det även att skicka din fråga eller kommentar per SMS till numret +358 457 396 0114. Din text kommer fram efter en liten stund.