7.9.2017

Den finska lokalstyrelsen tackar alla deltagare och ledsagare för engagemanget i det 41 nordiska juristmötet! Vi gläder oss åt att ha tagit emot nästan 1.000 juristkollegor från de nordiska länderna och haft möjlig-heten att umgås i både fackligt och socialt kontext.
 
Ett särskilt tack går till alla referenter, korreferenter, debattledare och föredragshållare som med sina bi-drag och sin insats har möjliggjort de vittomfattande sektionsmötena under juristmötet.
 
Vi ses i Reykjavik i augusti 2020!