Här publiceras anvisningar för mötets aktivdeltagare dvs. debattledare, referenter
och korreferenter samt föredragshållare.
(Klicka på texterna till vänster för anvisningar)

 

Aktivdeltagarna ombeds att noggrant bekanta sig med vägledningen och de tekniska
anvisningarna och iaktta följande frister:

 

1.2.2017

Referenterna: frist för att lämna in referaten till debattledare och korreferenter samt
för publicering på hemsidan

 

1.7.2017

Korreferenterna: frist för att lämna in korreferaten till debattledare och referenter

 

10.9.2017

Korreferenterna: frist för att lämna in kompletterade korreferat för publicering i den
tryckta berättelsen

 

10.9.2017

Föredragshållarna: frist för att lämna in föredragen i skriftlig form för publicering i den
tryckta berättelsen