OM PROGRAMMET

 

Det 41 nordiska juristmötets fackliga program har byggts upp kring diskussionsämnen och föredrag som ingår i sju temahelheter: Norden i världen, Affärsjuridiken i fokus, Moderna domstolar, Miljö och människor i fokus, Gränsöverskridande brott och processer, Arbete i förändring och Aktuella frågor.

 

Sektionsmötena, totalt 21 till antalet, samlar mötesdeltagarna kring de olika ämnena som ingår i temahelheterna. Debattledare, referent och korreferent har för varje ämne förberett ett diskussionsupplägg och inbjuder till aktivt deltagande i debatten. Sektionsmötena kompletteras av tre föredrag med möjlighet till diskussion med föredragshållaren. I likhet med tidigare års program omfattar programmet även inledande och avslutande plenarsessioner för samtliga deltagare och ledsagare. Du hittar ett översiktsprogram här.

 

I anslutning till det 41 nordiska juristmötet arrangerar Helsingfors universitet ett seminarium kring temat ”Framtidens jurist”. Seminariet arrangeras onsdagen den 23 augusti klockan 16–18 i Helsingfors Universitets solennitetssal (Unionsgatan 34, Helsingfors) med universitetets kansler, professor Thomas Wilhelmsson som ordförande. Deltagarna i juristmötet välkomnas att anmäla sig till seminariet i samband med anmälan till juristmötet. Du hittar information om seminariet och seminariets program här. Seminariet är öppet för alla oberoende av förhandsanmälan.

 

Under mötesdagarna ordnas med lunch i Finlandiahuset. Lunchens pris ingår i deltagaravgiften.

 

FACKLIGT PROGRAM

 

Torsdagen den 24 augusti

 

10.00–11.30  Öppningsmöte, utdelning av det Nordiska Juristpriset och inledningsföredrag

 

Folkrätten i de nordiska länderna på 1900-talet

Föredragshållare: Professor Martti Koskenniemi (F)

 

11.45–13.00   Lunch i Finlandiahuset

 

13.00–14.30   Sektionsmöten

 

Norden i världen

En återgång till ett proaktivt samarbete – är tiden mogen?

Debattledare: Professor Pia Letto-Vanamo (F)

Referent: Professor Päivi Leino-Sandberg (F) (ladda ner referat)

Korreferent: Expeditionschef Johan Danelius (S)

 

Affärsjuridiken i fokus

Barriärer för affärer: Reglerar vi oss till döds?

Debattledare : Senior Vice President, General Counsel Håkan Osvald (S)

Referent: Advokat Ola Åhman (S) (ladda ner referat)

Korreferent: Højesteretsadvokat Heimir Örn Herbertsson (I)

 

Moderna domstolar

Den högsta domstolens uppgifter

Debattledare: Tidl. høyesterettsdommer Liv Gjølstad (N)

Referent: Professor (emeritus) Inge Lorange Backer (N) (ladda ner referat)

Korreferenter: Højesteretsdommer Lars Hjortnæs (D)

Presidenten i Högsta domstolen Timo Esko (F)

Justitierådet, ordföranden i Högsta domstolen Stefan Lindskog (S)

Sekreterare: Justitiesekreterare Jenny Öberg (F)

 

Miljö och människor i fokus

Kan en klimatlag ge ett bättre klimat?

Debattledare: Professor Jonas Ebbesson (S)

Referent: Advokat Kristina Forsbacka (S) (ladda ner referat)

Korreferent: Universitetslektor Jon Christian Fløysvik Nordrum (N)

 

Aktuella frågor

Service som myndighetsutövning

Debattledare: Justitierådet Erik Nymansson (S)

Referent: Professor Ulrik von Essen (S) (ladda ner referat)

Korreferent: Professor Karsten Naundrup Olesen (D)

 

14.30–15.00   Paus med servering

 

15.00–16.30   Sektionsmöten

 

Norden i världen

Autonomi i Norden – dynamiska självstyrelser som exempel för resten av världen?

Debattledare: Juris licentiat Sten Palmgren (F)

Referent: Professor Markku Suksi (F) (ladda ner referat)

Korreferent: Advokat Ole Spiermann (D)

 

Affärsjuridiken i fokus

Skyddet av affärshemligheter i ett nordiskt och EU-rättsligt perspektiv 

Debattledare: Advokat Pia Ek (F)

Referent: Företagsjurist Johannes Frände (F) (ladda ner referat)

Korreferent: Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen (N)

 

Moderna domstolar

Rollbyten inom rättsväsendet – jäv eller mångsidig kompetens

Debattledare: Justitiekansler Anna Skarhed (S)

Referent: Justitierådet Thomas Bull (S) (ladda ner referat)

Korreferent: Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen (D)

Sekreterare: Juris magister Fanny Pihlström (F)

 

Miljö och människor i fokus

Biobanker – faktiska möjligheter och rättsliga utmaningar

Debattledare: Professor Henriette Sinding Aasen (N)

Referent: Førsteamanuensis Sigmund Simonsen (N) (ladda ner referat)

Korreferent: Ekspert i persondatalov og databeskyttelse Sigrún Jóhannesdóttir (I)

 

Aktuella frågor

Konventionsorganens generella kommentarer till barnkonventionen och andra människorättskonventioner – vilken betydelse har kommentarerna i nordisk rätt?

Debattledare: Fhv. høyesterettsdommer Ingse Stabel (N)

Referent: Professor Kjetil Mujezinović Larsen (N) (ladda ner referat)

Korreferent: Justitierådet Anne E. Niemi (F)

 

16.30–17.30    Lokalavdelningsmöten

 

 

Fredagen den 25 augusti

 

 

9.00–10.30     Sektionsmöten

 

Norden i världen

Norden och migrationen – samsyn över gränserna

Debattledare: Generalsekreterare Anne Ramberg (S)

Referent: Doktorand Louise Dane (S) (ladda ner referat)

Korreferent: Kommitteret Claes Nilas (D)

 

Affärsjuridiken i fokus

Bolagsjuristens integritet – finns en sådan och hur ser den ut?

Debattledare: Professor Mads Bryde Andersen (D)

Referent: General Counsel, advokat Jon Iversen (D) (ladda ner referat)

Korreferent: Juridisk direktør Kristine Ryssdal (N)

 

Moderna domstolar

EU-domstolen som människorättsdomstol – nordiska perspektiv

Debattledare: Professor Elina Pirjatanniemi (F)

Referent: Justitierådet Niilo Jääskinen(F) (ladda ner referat)

Korreferent: Direktør Jonas Christoffersen (D)

Sekreterare: föredragande i förvaltningsdomstolen Maria Sundberg (F)

 

Gränsöverskridande brott och processer

Hot och kränkningar på internet

Debattledare: Lagman Gudrun Antemar (S)

Referent: Professor Mårten Schultz (S) (ladda ner referat av Helena Jäderblom)

Korreferent: Politisk rådgiver Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir (I)

 

10.30–11.00   Paus med servering

 

11.00–12.00   Föredrag

 

Norden i värden

Religion och mänskliga rättigheter

Föredragshållare: Fhv. ombudsmand, professor (emeritus) Hans Gammeltoft-Hansen (D)

Ordförande: Domaren i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna Pauliine Koskelo (F)

 

Moderna domstolar

Bevisvärdering i moderna rättegångar

Föredragshållare: Professor Eivind Kolflaath (N)

 

Ordförande: Professor, fhv. dommer Sigurður Tómas Magnússon (I)

 

Gränsöverskridande brott och processer

EU:s princip om ömsesidigt erkännande i gränsöverskridande straffprocess

Föredragshållare: Domaren i EU-domstolen Allan Rosas (F)

Ordförande: Marknadsrättsdomare Anne Ekblom-Wörlund (F)

 

 

11.00–12.30    Sektionsmöten

 

Affärsjuridiken i fokus

Företagssanering (rekonstruktion) i praktiken

Debattledare: Advokat Lars Lindencrone Petersen (D)

Referent: Advokat Lisa Bo Larsen (D) (ladda ner referat)

Korreferent: Justitierådet Stefan Lindskog (S)

 

Arbete i förändring

Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden

Debattledare: Advokat Lise Lauridsen (D)

Referent: Professor Ole Hasselbalch (D) (ladda ner referat)

Korreferent: Advokat Alex Borch (N)

 

12.30–13.30   Lunch i Finlandiahuset

 

13.30–15.00   Sektionsmöten

 

Norden i världen

Europarättens inflytande på nordisk förvaltningsrätt

Debattledare: Professor Jørgen Albæk Jensen (D)

Referent: Landsdommer, professor Niels Fenger (D) (ladda ner referat)

Korreferent: Aðjunkt Hafsteinn Dan Kristjánsson (I)

 

Affärsjuridiken i fokus

Förhållandet mellan kontrakts- och deliktansvar

Debattledare: Advokat Are Stenvik (N)

Referent: Advokat Amund Bjøranger Tørum (N) (ladda ner referat)

Korreferent: Professor Torsten Iversen (D)

 

Moderna domstolar

Den partsutsedda skiljemannens ställning

Debattledare: Advokat René Offersen (D)

Referent: Advokat Mogens Skipper-Pedersen (D) (ladda ner referat)

Korreferent: Advokat Petri Taivalkoski (F)

 

Gränsöverskridande brott och processer

Brottsutredning i den digitala tidsåldern

Debattledare: Statsadvokat Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir (I)

Referent: Vicestadsadvokat Kolbrún Benediktsdóttir (I) (ladda ner referat)

Korreferent: Advokat Henrik Olsson Lilja (S)

 

Arbete i förändring

Skyldigheten att utföra arbete och religionsfrihet

Debattledare: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm (N)

Referent: Professor Vibeke Blaker Strand (N) (ladda ner referat)

Korreferent: Advokat Erik Danhard (S)

 

15.00–15.30    Paus med servering

 

15.30–17.00    Avslutningsmöte för mötesdeltagare och ledsagare

 

Avslutningsdiskussion: Har juristen en framtid?

 

Moderator: Executive Director Mårten Janson (F)

Paneldeltagare: Managing Partner Paula Röttorp (S)

Paneldeltagare: PhD kandidat Charlotta Kronblad, forskare på Chalmers University of Technology (S)

 

Vi jurister kan inte ignorera den utveckling som pågår även i vår bransch. De flesta har hört talas om digitalisering, automatisering, artificiell intelligens (AI), machine learning och blockchain, men vad exakt är det frågan om?  Hur och när kommer dessa fenomen att påverka oss jurister? Eller är förändringen redan här? Kommer juristens roll och arbetsuppgifter att ändra? Kommer maskinerna med överlägsen processeringskapacitet och oändligt minne för lagring av information och även mänskliga erfarenheter att i framtiden ersätta oss? Panelen söker svar på denna typ av frågor som vi alla med fog ställer oss – oberoende av bransch eller sektor. Vi tror inte att gemene jurist behöver vara rädd – men nog förberedd samt helst se floran av möjligheter som en tillämpning av nya teknologier erbjuder oss.”